શ્રાવણ માસ ના છેલ્લા દિવસે કામનાથ મંદિરમાં બ્રહ્માકુમારીઝ દ્વારા હીરાનાં શિવલિંગ દર્શન -પ્રદર્શનના કાર્યક્રમમાં લગભગ 10000 લોકોએ લાભ લીધો


Omshanti,

Diamond Shivling at Kamnath Mahadev Tample, Amreli.

10000 people have participated in this program…

Amreli :Service News

Sanman Samaria program at Amreli Center

5 Yugal, 4 Kumars and some Mata’s Sanman

Children Summer camp at Amreli center

 

IMG-20180630-WA0004

(1) [/youtube]

(1) https://bit.ly/Omshantiamreli
(2) https://youtu.be/WjoW-LnenEQ
(3)https://youtu.be/zLyRCgTxF6Q
(4) https://youtu.be/1EymYWxXYQY
(5) https://youtu.be/QXa3HVal8ZM
(6)  https://youtu.be/30MK211QG-Q
(7) https://youtu.be/-3pi4aTeOQY

Total 7 days camp (Daily one hour)

 

Approximately 100 children have participated in this camp

IMG-20180305-WA0004 IMG-20180305-WA0003 IMG-20180305-WA0001

Women Day

amreli4

Navratri Live Zankhi At Dhari

amreli3