શ્રાવણ માસ ના છેલ્લા દિવસે કામનાથ મંદિરમાં બ્રહ્માકુમારીઝ દ્વારા હીરાનાં શિવલિંગ દર્શન -પ્રદર્શનના કાર્યક્રમમાં લગભગ 10000 લોકોએ લાભ લીધો


Omshanti,

Diamond Shivling at Kamnath Mahadev Tample, Amreli.

10000 people have participated in this program…