લાયન્સ ક્લબ ના સભ્યોનું રક્ષાબંધન સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ- અમરેલી સેવાકેન્દ્ર